Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Offertes

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Wijziging in de opdracht

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 11 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel 13 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 14 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 15 – Reclames

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Prijswijzigingen

Artikel 18- Garanties

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 20 – Klachtenregeling

Artikel 21 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Altac Coating Group, De Meerpaal 28 9206 AJ, gevestigd te: Drachten.

Telefoonnummer: +31 (0) 512 520 bereikbaar: Maandag t/m donderdag van 8:15-17:15 vrijdag van 8:15-16:00

E-mailadres: info@altac.nl KvK-nummer: 50174789 Btw-identificatienummer: 822714747B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Altac Coating Group en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Altac Coating Group en klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Altac Coating Group voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Altac Coating Group zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art. 4 – Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Een opdracht bindt Altac Coating Group eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Altac Coating Group ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeide.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Altac Coating Group onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Altac Coating Group is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Altac Coating Group passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Altac daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Altac Coating Group kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Altac Coating Group op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Altac Coating Group zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
Het bezoekadres van de vestiging van Altac Coating Group waar de klant met klachten terecht kan;
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Art. 6 – Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot berekening van een lager bedrag dan is overeengekomen.

2. Door de klant, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Altac Coating Group ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de klant.

3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Altac Coating Group, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

4. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen dan wel het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.

5. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht de opslagkosten zoals Altac Coating Group die dan in rekening brengt, te voldoen.

6. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zo ook indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgesproken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Altac Coating Group – te zijner keuze – het recht om òf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, òf de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” in artikel 16.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Altac Coating Group zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Altac Coating Group kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 14 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Altac Coating Group geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal Altac Coating Group het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Altac Coating Group tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Altac Coating Group bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Altac Coating Group, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
De verzendkosten bedragen € 5,95 (exclusief BTW) binnen Nederland en België. Bestellingen met een orderwaarde van minimaal € 50,- worden kosteloos verzonden binnen Nederland en België. Voor andere landen gelden verschillende transportkosten en levertijden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Art. 8 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Altac Coating Group is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de klant kan worden verstrekt.

3. Wanneer Altac Coating Group goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet afleveren, dan behoudt hij zich het recht voor maximaal 50% van de koopsom als vooruitbetaling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschieden zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.

4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Altac Coating Group is gewezen op de te late betaling en Altac Coating Group de klant een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Altac Coating Group gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Altac Coating Group kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bij levering van de goederen in gedeelten is Altac Coating Group gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de klant binnen 30 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De klant doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Reclames over het geleverde geven de klant nimmer het recht de betaling op te schorten.
Wanneer Altac Coating Group goederen van de klant onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Altac heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van die klant, heeft plaatsgevonden onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de klant, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
De kosten van opslag zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Altac Coating Group mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Altac Coating Group, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Altac Coating Group mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Altac Coating Group hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Altac Coating Group.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Altac Coating Group. Dit hoeft niet als Altac Coating Group heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Altac Coating Group verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Altac Coating Group niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Altac Coating Group aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Altac Coating Group een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Altac Coating Group is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
de ondernemer de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 13 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als Altac Coating Group de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Altac Coating Group vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Altac Coating Group in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Altac Coating Group aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Altac Coating Group gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Altac Coating Group de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 14 – Uitsluiting herroepingsrecht

Altac Coating Group kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Altac Coating Group dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Altac Coating Group geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
De klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Altac Coating Group de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Art. 15 – Reclames

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
Altac Coating Group heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren.
Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Altac geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Art. 16 – Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van Altac Coating Group tengevolge van overmacht, ontheffen Altac Coating Group redelijkerwijs van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Altac Coating Group daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Altac Coating Group van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Altac Coating Group af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Art. 17 – Prijswijzigingen

Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de klant aangegeven, zullen grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Art. 18 – Garanties

Een door Altac Coating Group, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Altac Coating Group kan doen gelden indien Altac Coating Group is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Altac Coating Group, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Art. 19 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Altac Coating Group verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Altac Coating Group tot algehele betaling van deze producten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde producten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de producten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze producten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplichting de uitvoerende ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van de Altac Coating Group in kennis te stellen.

Artikel 20 – Klachtenregeling

Altac Coating Group beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Altac Coating Group.
Bij Altac Coating Group ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Altac Coating Group binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De klant dient Altac Coating Group in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Alle producten die Altac Coating Group levert zijn uitsluitend voor professioneel gebruik. Altac Coating Group is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die ontstaat bij verkeerd gebruik van producten.

Art. 21 – Geschillen

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.

2. Op overeenkomsten tussen Altac Coating Group en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.